ﺳﻪشنبه, 28 شهریور,1396

نمایش خبر

برگزاری دو کارگاه "تفسیر نتایج آزمایشگاهی" و ‌"رژیم درمانی در بیماری دیابت"
جمعه 31 اردیبهشت 1395
برگزاری دو کارگاه "تفسیر نتایج آزمایشگاهی" و ‌"رژیم درمانی در بیماری دیابت"

 

 

برگزاری کارگاه ۱ روزه تفسیر نتایج آزمایشگاهی توسط  دکتر زهرا شریعت پناهی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و کارگاه ۱ روزه رژیم درمانی در بیماری دیابت توسط دکتر حسین ایمانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران