برگزاری نوزدهمین انتخابات هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران
دوشنبه 16 شهریور 1394
برگزاری نوزدهمین انتخابات هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران

احتراماً بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم انجمن تغذیۀ ایران می رساند که بزودی نوزدهمین انتخابات هیئت مدیره این انجمن برگزار خواهد شد. لذا از کلیۀ اعضای پیوسته ایی که حداقل دو سال اخیربی وقفه نسبت به تمدید عضویت خود  اقدام نموده اند و علاقمند به کاندیداتوری در این انتخابات می باشند، دعوت می شود هرچه سریعتر نسبت به ارسال فایل رزومۀ  فعالیت خود به ایمیل انجمن تغذیۀ ایران اقدام نمایند.               

ata.nutrition@gmail.com

تلفن : 22073165

    

                     
 با تشکر از همکاری شما - اتا