گروه دانشجویان و فارغ التحصیلان

 

اهداف و وظايف

اهداف گروه در چهار چوب اهداف و وظايف كلي انجمن تغذيه ايران خواهد بود و شامل پيشبرد سطح آگاهي و دانش دانشجويان، فارغ التحصيلان و شاغلين بخش خصوصي، كمك به شناساندن جايگاه فارغ التحصيلان و ارتقاء منزلت شغلي، استفاده مطلوب از تخصص آنان و ايجاد روحية تتبع و تحقيق در دانشجويان، فارغ التحصيلان و شاغلين بخش خصوصي مي باشد.

- اهم وظايف گروه عبارتند از:

1- برقراري ارتباط با گروه آموزشي و پژوهشي جهت دستيابي به آخرين يافته هاي علمي و پژوهشي در زمينة تغذيه به منظور ارتقاء سطح آگاهي اعضاي گروه و شناساندن صحيح اين رشته.
2- كوشش در جهت هماهنگي شاغلين بخش خصوصي براي رفع مشكلات و نارسايي هاي موجود در مؤسسات مربوطه و تشكيل كلاسهاي لازم در امور تغذيه.

3- هماهنگي و همكاري با گروه رژيم شناسان شاغل در مراكز بهداشتي – درماني و ساير گروهها به منظور بالابردن كيفيت كارآموزي دانشجويان در اينگونه مراكز.

4-ارزشيابي ادواري برنامه هاي درسي رشتة تغذيه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پيشنهاد تطبيق آن با نيازهاي شغلي در جامعه.
5- تشكيل جلسات بين دانشجويان، فارغ التحصيلان، شاغلين بخش خصوصي و اساتيد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مسئولين اجرايي مربوطه جهت بحث و تبادل نظر و رفع مشكلات اعضاي گروه.

6- تشكيل مركز اطلاعات اشتغال به منظور برآورد تعداد و نوع نيروهاي متخصص موجود و شاغل و نيازمنديهاي سازمان هاي مختلف به تخصص فارغ التحصيلان براي استفادة هر جه بيشتر و صحيح تر از دانش آنان.

7- كمك به ترجمه و نشر جزوات و كتب علمي و فعاليتهاي سمعي و بصري در زمينة تغذيه .

8- تشكيل جلسات، كنفرانس ها و سمينارهاي علمي و فراهم آوردن زمينه و وسيلة‌ شركت اعضا در مجامع علمي داخلي و خارجي.

9- هرگونه فعاليت و كوشش ديگري كه براي گسترش و افزايش دانش تغذيه در اجتماع سودمند باشد.

 

 عضويت و شرايط آن

آن عده از اعضاي انجمن تغذيه ايران (اتا) اعم از اعضاي مؤسس، پيوسته، وابسته، افتخاري و ممتاز شامل دانشجويان، فارغ التحصيلان و شاغلين بخش خصوصي مي توانند به عضويت گروه در آيند.
شرايط عضويت در گروه تابع شرايط كلي عضويت در اتا مي باشد و اعضاي اين گروه نمي توانند عضو رسمي گروههاي ديگر اتا باشند، ولي عضويت آنان در ساير انجمن ها و جوامع علمي بلامانع است.