گروه تغذيه شناسان شاغل در مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي

 

اهداف و وظايف
 
   در چهارچوب اهداف و وظايف كلي اتا كه در مواد 5 و 6 اساسنامه انجمن مذكور است اهداف و وظايف اختصاصي گروه عبارت خواهد بود از:

 

1-    جمع آوري اطلاعات، اسناد و مدارك لازم درباره ‌فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و علمي تغذيه اي جاري كشور.

2-    تجزيه و تحليل اطلاعات مذكور در بالا و تعيين روند فعاليتهاي تغذيه.

3-    اظهار نظر فني و تخصصي درباره‌ فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي كشور در رابطه به نيازهاي جامعه در زمينه‌ تغذيه.

4-    پيشنهاد زمينه هاي مورد نياز تحقيقاتي و آموزشي كشور در رشته تغذيه.

5-    كوشش براي ارزشيابي ادواري وضع تغذيه جامعه با استفاده از اطلاعات و گزارشهاي تحقيقاتي موجود.

6-    تهيه و تدوين جداول مبني بر توصيه جيره هاي مواد مغذي لازم و كافي براي جامعه با استفاده از آخرين اطلاعات علمي جهان.

7-    تشكيل كنفرانسها، سمينارها و مجامع علمي براي تبادل اطلاعات علمي تغذيه و ترتيب شركت اعضاء در چنين كنفرانسها و مجامعي كه در داخل و خارج كشور تشكيل مي شوند.

8-    جمع آوري و نشر اطلاعات حاصله در رشته تغذيه در ايران و جهان براي استفاده و ارتقاء ‌سطح معلومات اطلاعات اعضاء و تقويت اندوخته ‌اطلاعاتي گروه.

9-     تشكيل كلاسهاي تخصصي تغذيه براي كارشناسان مؤسسات گوناگون با همكاي وكمك سازمانهاي مختلف كشور.

10-  كوشش براي ارزيابي موقعيت شغلي و حرفه اي پژوهشگران علوم تغذيه و ارائة پيشنهادات لازم براي بهبود آن.

11-  تهيه و تدوين مطالب علمي، ترجمه، انتشار، تاليف و نگارش كتب فني و تخصصي تغذيه در سطوح مختلف براي استفاده دانشجويان رشته هاي گوناگون و اعضاي هيات هاي علمي و پژوهشي تغذيه.

12-  تاسيس مخزن، كتابخانه و مركز اسناد تغذيه براي استفاده اعضاء.

13-  كمك و همكاري با گروههاي علمي و فني و تخصصي ديگر براي شناساندن صحيح رشتة تغذيه و ارتقاء سطح آن در ساير زمينه هاي علمي.

14-  هرگونه فعاليت و كوشش ديگر كه براي گسترش و افزايش دانش تغذيه در اجتماع سودمند باشد.


عضويت و شرايط آن

 آن عده از اعضاي انجمن تغذيه ايران اعم از اعضاي مؤسس، پيوسته، وابسته و افتخاري و ممتاز كه به عضويت رسمي اين انجمن پذيرفته شده و در موسسات علمي و آموزشي و پژوهشي به اين امور اشتغال داشته و يا داراي سوابق شغلي و حرفه اي در اين زمينه باشند مي توانند به عضويت گروه پذيرفته شوند.