همایش پزشکی

پنجمین جلسه کمیته هماهنگی برگزاری کنگره ی سومین کنگره بین المللی وپانزدهمین کنگره تغذیه ایران


به گزارش روابط عمومی انجمن تغذیه ایران؛پیرو هفته های اخیر،پنجمین جلسه کمیته هماهنگی برگزاری کنگره ی سومین کنگره بین المللی وپانزدهمین کنگره تغذیه ایران درسالن شورای دانشکده وانستیتوتحقیقات تغذیه ای کشور باحضور اعضای محترم گروه همبک تشکیل شد.

درابتدا لیست جمع آوری شده اعضای پیشنهادی کمیته علمی توسط دبیرعلمی همبک ارائه شدو مورد بحث وبرسی قرارگرفت که درنهایت معین گردید بااعمال برخی تغییرات ،لیست نهایی درجلسات بعد اعلام گردد.سپس مسوول گروه همبک با نشان دادن چند لوگوی پیشنهادی کنگره،خواستار رای گیری واعمال نظر درمورد طرح انتخابی شد که نهایتا مقرر گردید نظرات وپیشنهادات به طراح گرافیست مربوطه جهت اعمال انتقال یابد.

درنهایت جناب آقای دکترحاجی فرجی باارائه لیست جمع آوری شده میهمانان خارجی پیشنهادشده توسط اعضاء، سوابق وموضوعات قابل ارائه توسط افراد را مورد بحث قراردادند که درنهایت مقرر گردیدمکاتبات اولیه به منظورحضور افراد درکنگره توسط اعضای همبک صورت گیرد وجواب متعاقبا اعلام گردد.

همایش های پزشکی
همایش های پزشکی

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور