همایش پزشکی

درخواست همیاری وارائه خدمات رایگان به منظور ویزیت های دوره ای ماهیانه

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم رشته تغذیه می رساند
مرکز روزانه توانبخشی وآموزشی معلولین ضایعه نخاعی مجتمع شهید جلایی پور از انجمن تغذیه ایران (اتا) درخواست همیاری وارائه خدمات رایگان به منظور ویزیت های دوره ای ماهیانه دارد.ضمنا سرویس ایاب وذهاب به عهده آن مرکز می باشدلازم به ذکرست که عزیزان مراجعه کننده به این مرکز همگی ازنظر بهره هوشی طبیعی وسالم هستند وصرفا به علت عارضه نخاعی،مشکل حرکتی دارند.خواهشمنداست تغذیه دانان محترمی که داوطلب ارائه خدمات به مرکز فوق الذکر می باشند آمادگی خود را اعلام نمایند.

باتشکر_روابط عمومی انجمن تغذیه ایران (اتا)

همایش های پزشکی
همایش های پزشکی

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور