همایش پزشکی

افزایش ۴ /۴ برابری ظرفیت اشتغال کارشناسان تغذیه

صبح روز سه شنبه مورخ  ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ در جلسه اي با حضور جناب آقای دکترتبریزیان قائم مقام معاونت بهداشت وزارت بهداشت،آقای دکتر جلال الدین میرزای رزاز رئیس انجمن تغذیه ایران،خانم دکتر زهرا عبداللهی مدیر دفتر بهبود تغذیه،خانم دکتر پریسا ترابی،خانم جمشیدبیگی کارشناس محترم معاونت بهداشت وزارت بهداشت وجمعی ازمسوولین تغذیه دانشگاه های علوم پزشکی تهران،ایران و شهیدبهشتی درخصوص سند ۰۴طرح تحول نظام سلامت برگزار گردید وتصمیماتی  درخصوص رفع مصائب ومشکلات جامعه تغذیه مطرح گردید.

دکترتبریزیان درخصوص ابلاغ این سنداظهارکرد:درحال حاضر ۸۰۰ نفراز کارشناسان گروه تغذیه درسراسر کشوردر طرح تحول نظام سلامت به کارگرفته شدند درحالیکه این نیاز درسند۰۴ به ۳۵۰۰ نفر افزایش یافته است.

وی افزود:اولویت اول برای پرکردن این کرسی ها ی خالی،فارغ التحصیلان رشته تغذیه می باشند که با درنظرگرفتن شرایط خود می توانند صبح ها در این طرح شرکت داشته باشند.

افزایش ۲۵ درصدی حقوق

دکترتبریزیان به دنبال مطرح کردن اعتراض دانشجویان تغذیه درخصوص دستمزدهای پایین اعلام کردازاین پس مناطق کم برخوردار ازامکانات نسبت به مراکز استانها از ۲۵ درصدافزایش حقوق پایه برخوردار می شوند.

قائم مقام معاونت بهداشت وزارت بهداشت درخصوص مطرح شدن کاهش حقوق ها درطرح نظام سلامت گفت:سایرکارشناسان دررشته های دیگر اختلاف پرداختی خود را با رشته های تغذیه مقایسه کردندو اعتراضات گسترده ای درخصوص عدم هماهنگی درنظام پرداخت کارشناسان طرح تحول سلامت رامطرح نموده اند که این اعتراضات ازطرق مختلف به صورت مستقیم وغیرمستقیم به معاونت بهداشت وزارتخانه ارسال گردیده است.

دکترتبریزیان درپایان قول مساعدی درخصوص عدم کاهش حقوق ها دادند که امیدواریم قبل از اعلام رسمی طرح ۰۴ لحاظ گردد.

 

همایش های پزشکی
همایش های پزشکی

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور