همایش پزشکی

اطلاعیه شماره ٧ انتخابات هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران (اتا)

احتراما به اطلاع اعضاء محترم می رسانداز آنجا که براساس اعلام برخی ازهمکاران واعضاء انجمن،در روز برگزاری انتخابات به دلایل شخصی مشکل حضوردارند وبه هرترتیب علاقه مندبه مشارکت در انتخابات می باشند،هیئت مدیره انجمن ترتیبی اتخاذ نموده تااین عزیزان بتواننددر این امربا وکالت شرکت نمایند.

وکالت ها می بایست دارای شرایط زیر باشد:

۱) هرعضو فقط می تواند وکالت از سوی یک عضودیگر انجمن داشته باشد.
۲) وکالت دستی یاتایپ شده وبا ذکر شماره عضویت وکالت دهنده و وکیل، اصل امضاء واصل مهر نظام پزشكي باشد.
۳) کپی کارت عضویت موکل(وکالت دهنده)ضمیمه باشد.
۴) درصورتیکه موکل دانشجو باشد به جای کارت عضویت،کپی کارت دانشجویی ضمیمه وکالت گردد‌.

بدیهی است ارسال کپی،دست خط های ناخوانا وبه صورت کلی وکالتی که دارای شرایط فوق نباشند فاقد اعتبار لازم می باشند.

روابط عمومی انجمن تغذیه ایران

همایش های پزشکی
همایش های پزشکی

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی سابق)، پلاک ۷، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور